گواهینامه ها تشویق نامه ها گالری عکس English

درباره آستو

کارکنان فنی

پروژه ها

تجهیزات

پروژه های اجرایی شرکت ماشین سازی و سازه های صنعتی آستو

 
<% Dim sqlStr Dim Rs Dim i Dim Rs2 i = 0 set OBC = server.CreateObject("ADODB.Connection") OBC.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=D:\HostingSpaces\karkabood\asto.ir\Asto.ir\db\Tous.mdb" 'set Rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") ' RS.ActiveConnection = OBC ' Rs.CursorType = 1 ' Rs.LockType = 3 ' Rs.Source = "FProject" ' Rs.Open set Rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlStr1 = "select * from FProject where PCode<>''" sqlStr1 = sqlStr1 & "order by PCode DESC" Rs.Open sqlStr1, OBC, 1 if not Rs.EOF then Rs.MoveFirst %>
   شرح پروژه  
<% while not Rs.EOF I = I + 1 %> <% set Rs2 = server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlStr = "select * from FPicture Where PCode='"+Rs("PCode")+"'" sqlStr = sqlStr & "order by PicCode ASC" Rs2.Open sqlStr, OBC, 1 if not Rs2.EOF then Rs2.MoveFirst %> <% end if Rs2.Close %>
<%Response.Write I%> <%Response.Write Rs("PDescription")%> &ID1=<%Response.Write Rs2("PicCode")%>','',580,600,true,true,false,false,false,false,false));return CSClickReturn()" style="text-decoration: none"> جزئیات
<% Rs.MoveNext wend end if Rs.Close %>


دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001


دارنده گواهینامه
 بین المللی جوش
 ISO-38348-2

       

شرکت ماشین سازی و سازه های صنعتی آستو، کلیه حقوق محفوظ است