گواهینامه ها تشویق نامه ها گالری عکس English

درباره آستو

کارکنان فنی

پروژه ها

تجهیزات

شرکت آستو - گالری عکس

 
<% Dim sqlStr Dim Rs Dim i Dim j Dim k i=0 j=0 if Request.QueryString("ID")<>"" then j=int(Request.QueryString("ID")) end if k=j+4 set OBC = server.CreateObject("ADODB.Connection") OBC.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=D:\HostingSpaces\karkabood\asto.ir\Asto.ir\db\Tous.mdb" set Rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlStr = "select * from FPicture" Rs.Open sqlStr, OBC, 1 if not Rs.EOF then Rs.MoveFirst while i=j and i <%Rs.MoveNext if not Rs.EOF then%> <% else Rs.MovePrevious %><% end if %> <%Rs.MoveNext if not Rs.EOF then%> <% else Rs.MovePrevious %><% end if %> <%Rs.MoveNext if not Rs.EOF then%> <% else Rs.MovePrevious %><% end if %>
','',580,400,false,false,false,false,false,false,false));return CSClickReturn()">" width="120" height="83">','',580,400,false,false,false,false,false,false,false));return CSClickReturn()">" width="120" height="84">','',580,400,false,false,false,false,false,false,false));return CSClickReturn()">" width="120" height="85">','',580,400,false,false,false,false,false,false,false));return CSClickReturn()">" width="120" height="86">
<% i=i+1 end if Rs.MoveNext wend if i>4 then %> << قبلی<% end if if i*4 بعدی >><% end if end if %>

 


دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001


دارنده گواهینامه
 بین المللی جوش
 ISO-38348-2

       

شرکت ماشین سازی و سازه های صنعتی آستو، کلیه حقوق محفوظ است